Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva

Načelnik službe: Dr Slađana Rajčević, doktor opšte medicine

Glavna sestra službe: Jelena Antić, viša medicinska sestra

-U službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva zaposleno je 128 zdravstvenih radnika: 58 lekara i 70 medicinskih sestara (dve više medicinske sestre i 68 sestara i tehničara sa srednjom stručnom spremom).

-Lekari su: doktori opšte medicine (16), specijalisti opšte medicine (30), specijalisti medicine rada (7), jedan specijalista interne medicine koji radi kao izabrani lekar i jedan specijalista dermatovenerologije, koji takođe radi kao izabrani lekar. Jedan doktor medicine je magistar medicinskih nauka, a četiri su sa zvanjem Primarijus.

-Služba funkcioniše u 23 ambulante: šest gradskih (ambulanta br.1, ambulanta br.2, ambulanta br.3, ambulanta br.4, Košutnjak, Sloboda) i 17 perifernih (Trnava, Zablaće, Slatina, Petnica, Žaočani, Premeća, Atenica, Trbušani, Preljina, Mrčajevci, Bresnica, Gornja Trepča, Ostra, Parmenac, Prijevor, Ovčar banja).

-Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva je razuđena služba, sa velikim brojem zaposlenih zdravstvenih radnika, koji radeći u timu lekar – sestra zajedno sa pacijentom brinu o njegovom zdravstvenom stanju, tako što rade na unapređenju i očuvanju zdravlja, ranom otkrivanju bolesti, kao i lečenju i slanju pacijenata na dalju potrebnu dijagnostiku i lečenje. Važan cilj je kontinuirano praćenje stanja zdravlja pacijenta koje vodi ka jednostavnijim rešenjima u dijagnostici i lečenju, vodeći računa o tome da je naš zdravstveni sistem finansijski iscrpljen i jedini način da svi naši sugrađani ostvare zdravstvenu zaštitu je racionalno korišćenje svih resursa u zdravstvu koje imamo.

-IZBOR LEKARA

 • Izabrani lekar bira se sa spiska lekara koji rade na području matične filijale RZZO.

 • Izabrani lekar se bira jednom u kalendarskoj godini i ako se ne promeni na kraju kalendarske godine, to znači da izabrani lekar ostaje isti i u sledećoj kalendarskoj godini.
 • Izabrani lekar se može promeniti i pre isteka kalendarske godine, nakon 3 ili 6 meseci ali uz obavezno obrazloženje, potpis izjave i odobrenje direktora Doma zdravlja.
 • Podaci o izabranom lekaru i njegovoj promeni obavezno se ubeležavaju u zdravstveni karton pacijenta
 • Pacijent ima slobodnu volju i pravo da izabere svog lekar i to mu ne mogu – po zakonu, nametati ni poslodavac niti bilo ko drugi

 • Ukoliko pacijent nije u mogućnosti, on može da ovlasti lice koje će doći i u njegovo ime izabrati lekara.

-Poslovi izabranog lekara:

 • Organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju zdravlja osiguranih lica;

 • Radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti;

 • Obavlja preventivne preglede;

 • Obavlja zdravstveno vaspitanje

 • Obavlja preglede i dijagnostiku
 • Određuje način i vrstu lečenja, prati tok lečenja i usklađuje mišljenje i predloge za nastavak lečenja osiguranog lica
 • Ukazuje hitnu medicinsku pomoć

 • Upućuje pacijenta na ambulantno – specijalističke preglede, prati tok lečenja i upućuje bolesnika na sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite
 • Određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja
 • Propisuje lekove, medicinska sredstva i određene vrste medicinsko – tehničkih pomagala

 • Vodi dokumentaciju o lečenju i zdravstvenom stanju osiguranog lica, u skladu sa zakonom
 • Daje ocenu o zdravstvenom stanju osiguranog lica i upućuje pacijenta na ocenu radne sposobnosti, odnosno invalidnosti, u skladu sa zakonom

 • Utvrđuje dužinu privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili povreda (bolovanje) do 30 dana i predlaže prvostepenoj lekarskoj komisiji produženje bolovanja

 • Utvrđuje odsustvovanje sa posla radi nege člana uže porodice

 • Daje mišljenje o zdravstvenom stanju pacijenta/osiguranika na osnovu čega se izdaje potvrda o zdravstvenom stanju radi korišćenja zdravstvene zaštite u inostranstvu
 • Određuje upotrebu prevoznog sredstva za prevoz bolesnika obzirom na njegovo zdravstveno stanje
 • Izabrani lekar na osnovu mišljenja doktora medicine – specijaliste odgovarajuće grane medicine upućuje pacijenta u zdravstvenu ustanovu tercijarnog nivoa (Beograd, Kragujevac ili drugi)
 • Izabrani doktor može deo svojih ovlašćenja da prenese na drugog nadležnog specijalistu i to navede na uputu koji šalje specijalisti i za koji period(na primer za lečenje pacijenata sa tuberkulozom). Taj specijalista jednom mesečno obavesti izabranog lekara o rezultatima lečenja.
 • Izabrani lekar, kada proceni da je to potrebno daje uput pacijentu za stacionarno lečenje, a otpusna lista kao i drugi rezultati laboratorije ili druge dijagnostike treba da se dostave izabranom lekaru, a izabrani doktor da uvede u zdravstveni karton sve podatke o lečenju i dijagnostičkim procedurama.

-PREVENTIVNI CENTAR:

 • Centar postoji već sedam godina, u Domu zdravlja i na terenu obavlja preventivne preglede, otkriva faktore rizika i preporučuje savete za uklanjanje i suzbijanje istih.

 • Otkrivanje rizika za obolevanje od dijabetesa, povišenog krvnog pritiska na osnovu podataka iz porodične i lične anamneze

 • Daje savete za prevenciju i rano otkrivanje karcinoma debelog creva i dojke.

 • Prema otkrivenim faktorima rizika ili poremećajima zdravlja upućuje pacijenta kod izabranog lekara

-Edukacija izabranog lekara:

 • Medicinski fakultet

 • Specijalizacija

 • Kontinuirana medicinska edukacija (kongresi, simpozijumi, stručni sastanci)

 • Edukacije iz pojedinih oblasti – ultrazvuk, na primer

 • Vodiči dobre prakse, kojih do sada ima 33 za primarnu zdravstvenu zaštitu koji daju smernice za otkrivanje, dijagnostiku i lečenje kao i dalje praćenje najčešćih oboljenja kod nas i u svetu (dijabetes, povišen krvni pritisak, bolesti srca i krvnih sudova)

 • Kontinuirana medicinska edukacija sprovodi se stalno, a pravilnikom o licenciranju postala je obavezna za sve doktore na teritoriji Srbije, što pacijentima daje sigurnost da će biti lečeni prema postulatima savremene medicine

-Izabrani lekar – budućnost:

 • Rad izabranog lekara je transparentan, često na udaru kritika, a zdravstveni sistem Republike Srbije i Republički zavod za zdravstveno osiguranje kompletno zdravstvo prepoznaje kroz rad izabranog lekara.

 • Ovo je deo zdravstvenog sistema gde počinju reforme koje se tiču uvođenja kapitacije
 • Dobra komunikacija i razvoj poverenja između pacijenta i izabranog lekara je veoma bitna, jer je to prvi korak ka unapređenju zdravlja, otkrivanju faktora rizika i bolesti, kao i praćenje pacijenta u toku dijagnostike i lečenja i konačno poboljšanje i održavanje što boljeg kvaliteta života u slučaju hroničnih bolesti

-Dalje unapređenje rada izabranog lekara:

 • Dobra komunikacija između pacijenta i izabranog lekara

 • Edukacija doktora

 • Edukacija pacijenata

 • Stalno i neprestano unapređenje preventivnih aktivnosti

 • Pravilna i dostupna dijagnostika i terapija

 • U Domu zdravlja postoji ultrazvučni aparat na kom izabrani lekari obavljaju: ULTRAZVUK ABDOMENA I GINEKOLOŠKI ULTRAZVUK.

AKREDITACIJA: PODRAZUMEVA OSTVARENJE ODGOVARAJUĆIH STANDARDA ZA RAD U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI KOJI SE ODNOSE NA : PROSTOR, SREDSTVA ZA RAD I LJUDSKE RESURSE PRE SVEGA, KAO I PROCEDURE KOJIM SE UREĐUJE RAD U PZZ.