Služba za socijalnu medicinu i statistiku

Kadar:

Načelnik službe: dr Valentina Petrović, spec. socijalne medicine

1 statističar

Kontakt telefon: 032/ 345-650

Radno vreme:

ponedeljak – petak od 07 do 15:00h

Služba obavlja:

– poslove prikupljanja i obrade statističkih podataka, izrada zbirnih periodičnih izveštaja;

– planiranje preventivnih zdravstvenih usluga;

– planiranje zdravstveno – vaspitnih aktivnosti;

– prikupljanje podataka o pokazateljima kvaliteta rada i izrada izveštaja o pokazateljima kvaliteta;

– koordinacija navedenih aktivnosti u službama Doma zdravlja Čačak;

– izrada kadrovskih normativa u skladu sa zakonskim propisima (u saradnji sa pravnom službom Doma zdravlja Čačak);

– učestvovanje u radu Komisija, Timova za akreditaciju Doma zdravlja Čačak na stručnim sastancima i kolegijumu Doma zdravlja Čačak i dr.