Služba za zdravstvenu zaštitu radnika

-Služba za zdravstvenu zaštitu radnika Domu zdravlja Čačak jedina je odvojena služba u okviru primarne zdravstvene zaštite radnika i kao takva datira od aprila 2009. godine.
Ranije poznata samo kao „Medicina rada“, nalazi se u objektu stare medicine rada, zajedno sa ambulantom br. 4, gde se nalazi služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva kao i ambulanta lekara sledećih specijalnosti: ORL, oftalmologije, psihijatrije, kardiologije, pneumoftiziologije, endokrinologije, reumatologije i psihologom.
Služba je opremljena odgovarajućom opremom za brzu dijagnostiku i stručnim osposobljenim kadrom u oblasti medicine rada.

 

-Služba pokriva kompletnu oblast delatnosti medicine rada u cilju pružanja traženih usluga korisnicima i odnosi se na sledeće:
·         opšti lekarski pregled i izdavanje lekarskog izveštaja o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti
·         prethodni lekarski pregledi i izdavanje izveštaja o radnoj sposobnosti za rad na radnom mestu sa povišenim rizikom
·         periodični lekarski pregledi i izdavanje izveštaja o radnoj sposobnosti za rad na radnom mestu sa povišenim rizikom
·         kontrolni periodični pregledi i izdavanje izveštaja o daljem lečenju po potrebi i izdavanje izveštaja o radnoj sposobnosti
·         ciljani pregledi sa ciljanim upućivanjem na dalji tok lečenja, po odluci lekara specijaliste medicine rada i izdavanjem izveštaja o radnoj sposobnosti zaposlenog na tom radnom mestu
·         sistematski pregledi zaposlenih na zahtev i po potrebi poslodavca
·         pregledi kandidata za polaganje vozačkih ispita i izdavanje uverenja o njihovoj sposobnosti
·         kontrolni periodični pregledi vozača amatera i profesionalanih vozača i izdavanje uverenja o njihovoj sposobnosti
·         obavljanje pregleda za profesionalnu selekciju i orijentaciju
·         davanje ekspertiznih nalaza i mišljenja
·         izdavanje lekarskih izveštaja u postupcima sudsko- medicinskog veštačenja
·         kordiniranje sa licem za bezbednost i zdravlje na radu drugih poslodavaca, a u skladu sa čl. 41. Zakona o bezbednosti na radu
·         vođenje evidencija, statistike i izveštaja o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i bolestima u vezi sa radom
·         vršenje analiza povreda na radu, profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi sa radom
·         utvrđivanje zdravstvene sposobnosti koje moraju da ispunjavaju zaposleni za obavljanje određenih poslova za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom ili za upotrebu ili rukovanje određenom opremom za rad
·         utvrđivanje i ispitivanje uzroka nastanka profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi sa radom
·         učestvovanje u identifikaciji i proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini prilikom sastavljanja akta o proceni rizika
·         upoznavanje zaposlenih sa rizicima po zdravlje koji su povezani sa njihovim radom i obavljanje poslove osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći
·         učestvovanje u organizovanju prve pomoći, spasavanju i evakuaciji u slučaju povređivanja zaposlenih, akcidentalnih situacija i havarija
·         savetovanje poslodavca pri izboru drugog odgovarajućeg posla prema zdravstvenoj sposobnosti zaposlenog
·         obilaženje radnih mesta zaposlenih radi utvrđivanje faktičkog stanja o prisustvu opasnosti i štetnosti po zdravlje zaposlenih na radnim mestima i u radnoj okolini
·         utvrđivanje faktora rizika na radnim mestima i u radnoj okolini koji mogu ugroziti život i zdravlje zaposlenih
·         savetovanje poslodavca u izboru i testiranju novih sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opremi za ličnu zaštitu na radu, sa zdravstvenog aspekta
·         pristupanje sudovima po pozivu, radi sudsko medicinskog veštačenja ili svedočenja.

 

-Služba se bavi organizovanjem predavanja iz oblasti:
-osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći
-osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad
-upoznavanja zaposlenih sa faktorima rizika na njihovom radnom mestu i u radnoj okolini
-edukacije zaposlenih o bezbednom korišćenju sredstava za rad i opasnih materija na radu i u radnoj okolini
-edukacije zaposlenih o bezbednom korišćenju sredstava lične zaštite na radu
-upoznavanje zaposlenih sa postupcima i merama kojima mogu podići zdravlje i bezbednost na radu, na viši nivo
-ugovaranje i organizovanje predavanja iz napred navedenih oblasti
-obavljanje predavanja, sa proverom stečenih znanja zaposlenih, iz navedenih oblasti
-izdavanje sertifikata na okolnosti stečenih znanja kroz predavanja.

 

-U službi radi 4 lekara specijalista medicine rada, 1 psiholog, 1 viša medicinska sestra i 5 medicinskih tehničara – sestara.

Načelnik službe je dr Radiša Broćić, specijalista medicine rada.

Radno vreme službe je od ponedeljka do petka, od 07h – 15h.

 –Kontakt telefoni su: centrala: 032/224-278 i 224-279, lokali: 124 (načelnik), 131, 132, 133, 134, 122-123, 138 i 113
032/340-880
tel/faks 346-788.