Početna

Dom zdravlja Čačak osnovan je 01. 01. 1953. godine kao Dom narodnog zdravlja koji je objedinjavao  Gradsku polikliniku, dečiji dispanzer, zubnu ambulantu, antituberkolozni dispanzer, kožnovenerični dispanzer i sve ambulante na području sreza. Danas je Dom zdravlja moderna zdravstvena ustanova koja u svojoj strukturi ima sledeće organizacione jedinice:

Služba za zdravstvenu zaštitu dece

-Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece

Služba za zdravstvenu zaštitu žena

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika

Služba za zdravstvenu zaštitu radnika

Služba za kućno lečenje i negu

Služba hitne medicinske pomoći

Služba za polivalentnu patronažu

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Služba za biohemijsko – hematološku dijagnostiku

Služba za socijalnu medicinu i statistiku

Služba za administrativne i tehničke poslove

-Apoteka

-Direktor: dr Aleksandar Pajović,  specijalista opšte medicine

-Ljudski resursi

U Domu zdravlja Čačak je zaposleno 473 radnika na neodređeno vreme i to:

408 medicinskih radnika:

109 lekara ( 71 specijalista, 16 na specijalizaciji, 22 lekara opšte prakse od čega 4 primarijusa i jedan magistar medicinskih nauka)

40 stomatologa ( 29 specijalista , 1 na specijalizaciji, 10 opštih stomatologa)

2 farmaceuta

33  radnika sa visokom stručnom spremom

215 radnika  sa srednjom stručnom spremom

9 zdravstvenih saradnika ( 1 specijalista, 8 sa visokom stručnom spremom)

-65 nemedicinskih radnika:

4 administrativna radnik

61 radnika u tehničkoj službi (1 sa visokom stručnom spremom, 3 sa srednjom stručnom spremom , 13 VK radnija ,13 KV radnika, 31 NKU radnik).

 

-U Domu zdravlja Čačak trenutno radi 24 radnika na određeno vreme:

 -21 medicinski radnik

9 lekara

-4 radnika sa višom stručnom spremom

-8 radnika sa srednjom stručnom spremom

-3 nemedicinska radnika

-1 sa višom stručnom spremom

-1 VK radnik

 -1 NK radnik.

-Adresa: ul. Veselina Milikića 9, 32000 Čačak

-Telefoni: 032/325-717 (centrala) i 032/323-660  (direktor).