Prava pacijenata

Prava pacijenata

Pravo na dostupnost zdravstvene zaštite
Pravo na informacije
Pravo na preventivne mere
Pravo na kvalitet pružanja zdravstvene usluge
Pravo na bezbednost pacijenta
Pravo na obaveštenje
Pravo na slobodan izbor
Pravo na drugo stručno mišljenje
Pravo na privatnost i poverljivost
Pravo na pristanak
Pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju
Pravo na poverljivost podataka o zdravstvenom stanju pacijenta
Pravo pacijenta koji učestvuje u medicinskom istraživanju
Pravo deteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama
Pravo pacijenta da na sopstvenu odgovornost napusti stacionarnu zdravstvenu ustanovu
Pravo na olakšavanje patnji i bola
Pravo na poštovanje pacijentovog vremena
Pravo na prigovor
Pravo na naknadu štete

Dužnosti pacijenata

Odgovornost pacijenta za lično zdravlje:

  • Aktivno učestvuje pri zaštiti, očuvanju i unapređenju svog zdravlja
  • U potpunosti informiše nadležnog zdravstvenog radnika o istinitim podacima o svom zdravstvenom stanju
  • Pridržava se uputstava i preduzima mere propisane terapije od strane nadležnog zdravstvenog radnika

Odgovornost pacijenta prema drugim korisnicima zdravstvenih usluga:

  • Pacijent je dužan da poštuje prava drugih pacijenata

Odgovornost pacijenta prema drugim zdravstvenim radnicima, odnosno zdravstvenim saradnicima:

  • Pacijent je dužan da se prema zdravstvenom radniku odnosi sa poštovanjem i uvažavanjem
  • Zabranjeno je ometanje zdravstvenog radnika pri pružanju zdravsvene zaštite
  • Pacijent je dužan da informiše zdravstvenu ustanovu o promeni adrese ili telefonskog broja

Ako se pacijent ne pridržava svojih dužnosti, nadležni zdravstveni radnik može otkazati pružanje dalje zdravstvene zaštite pacijentu izuzev hitne medicinske pomoći, o čemu je dužan da obavesti direktora zdravstvene ustanove, kao i da u medicinsku dokumentaciju pacijenta unese razloge za odbijanje pružanja zdravstvene zaštite.
U tim slučajevima zdravstvena ustanova je dužna da obezbedi dalje pružanje odgovarajuće zdravstvene zaštite.