Izabrani lekar

IZABRANI LEKAR

Pravo i obaveza svakog građanina je da ima izabranog lekara.

Izabrani lekar se bira sa području matične filijale RZZO  jednom u kalendarskoj godini i ukoliko se na kraju kalendarske godine ne izabere drugi,  automatski ostaje isti i u narednoj godini.

Izabrani lekar se može promeniti pre isteka kalendarske godine, nakon 3 ili 6 meseci uz obavezno obrazloženje, potpis izjave i odobrenje direktora Doma zdravlja. Podaci o izabranom lekaru  kao i o njegovoj promeni unose se u zdravstveni karton pacijenta

Pacijent može ovlasti lice koje će u njegovo ime izabrati lekara.

Dobra komunikacija i razvoj poverenja između pacijenta i izabranog lekara je veoma bitna  jer Vaš izabrani lekar:

  • Sprovodi mere očuvanja Vašeg zdravlja
  • Radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti
  • Vrši preglede i planira dijagnostiku
  • Određuje način i vrstu lečenja, prati tok lečenja, upućuje na viši nivo zdravstvene zaštite
  • Vodi medicinsku dokumentaciju o Vašem zdravstvenom stanju
  • Propisuje lekove, medicinska sredstva i određene vrste medicinsko – tehničkih pomagala
  • Utvrđuje privremenu radnu nesposobnost
  • Određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja
  • Daje mišljenje za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja

Pacijent je u obavezi da otpusne liste kao i druge specijalističke izveštaje i rezultate blagovremeno dostavi svom izabranom lekaru.