Akreditacija Doma zdravlja “Čačak”

-U procesu reakreditacije Dom zdravlja Čačak postigao je najviši stepen usaglašenosti sa akreditacionim standardima i 04. avgusta 2016. dodeljen je sertifikat o stečenoj akreditaciji na period od 7 godina (zaključno sa mesecom julom 2023. godine).

-Ustanova koja dobije akreditaciju je Agenciji za akreditaciju zdravstvenih ustanova dokazala da poseduje:

  • Detaljne procedure upravljanja rizicima u okviru organizacije koje obezbeđuju maksimalnu sigurnost pacijentu-klijentu
  • Sveobuhvatan sistem kvaliteta koji aktivno traga za problemima tokom pružanja usluga i nastoji da ih ispravi
  • Usaglašenost u svim ključnim aspektima zdravstvene zaštite na način kako to propisuje Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije.

 

-Kada organizacija dobije akreditaciju to ne garantuje da neće imati nikakve propuste, već da ukoliko se i kada takvi propusti dogode, ona poseduje uspostavljen sistem koji ih otkriva, ispravlja i nastoji da obezbedi da ne dođe do njihovog ponavljanja.

-Prednosti koje zdravstvena ustanova stiče akreditacijom su sledeće:

  • Unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite postavljanjem optimalnih i dostižnih ciljeva ispunjenja akreditacijskih standarda.
  • Formiranje baza podataka zdravstvenih ustanova koje uspešno ispunjavaju određene standarde i kriterijume.
  • Smanjenje troškova zdravstvene zaštite kao rezultat unapređenja kvaliteta pružanja usluga i bezbednosti pacijenata.
  • Obezbeđivanje trening programa i dodatnog usavršavanja, kao i pružanje konsultantskih usluga rukovodstvu i osoblju za poboljšanje načina rada i uvođenje „dobre prakse“ u oblasti zdravstvene zaštite.
  • Povećanje poverenja javnosti u kvalitet zdravstvene zaštite.
  • Smanjenje mogućnosti nastanka rizika i povećanje bezbednosti pacijenata i zaposlenih.