ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ДОМ ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
Број:5029
09.01.2020. године
Ч А Ч А К
На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач
Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, овлашћења из члана 22.
Статута Дома здравља ,,Чачак“ Чачак, у складу са Кадровским планом за 2019-у годину и добијеном
сагласношћу Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава Министарства здравља РС број 112-01-1185/2019-02 од
12.11.2019.године директор Дома здравља ,,Чачак“ Чачак расписује
О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
(са пуним радним временом)
1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР – 2 извршиоца, висока стручна спрема , Служба
за здравствену заштиту одраслих становника
2. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ- 2 извршиоца, висока
стручна спрема, Служба хитне медицинске помоћи и санитетског превоза
3. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР – 1 извршилац, виша стручна спрема –
Служба за поливалентну патронажу
4 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ– 1
извршилац, средња стручна спрема Служба хитне медицинске помоћи и санитетског превоза
5. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ– 2 извршиоца, средња стручна
спрема – Служба за здравствену заштиту школске деце
6. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ– 2 извршиоца, средња стручна
спрема – Служба за здравствену заштиту деце
7. СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ –
1 извршилац, основно образовање, Техничка служба
Опис послова за горе наведена радна места утврђен је Правилником о организацији и
систематизацији послова Дома здравља ,,Чачак“ Чачак.
Услови за заснивање радног односа под редним бројем 1 и 2:
а) Стручна спрема/образовање
– високо образовање
-на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од
10. септембра 2005. године;
-на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
б) Додатна знања/испити/радно искуство:
– стручни испит;
– лиценца;
– најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине
За радно место под редним бројем 1 и 2 кандидати подносе:
 пријаву са кратком биографијом, адреса, контакт телефон
 оверена фотокопија дипломе о завршеном Mедицинском факултету
 оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 оверена фотокопија лиценце или решења о упису у лекарску комору Србије
 извод из књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме)
Услови за заснивање радног односа под редним бројем 3
а) Стручна спрема/образовање
Високо образовање:
-на основним студијама првог степена (струковне / академске) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
-на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
б) Додатна знања/испити/радно искуство:
– стручни испит;
– лиценца;
– најмање шест месеци радног искуства у звању више медицинске сестре/техничара
За радно место под редним бројем 3 кандидати подносе:
 пријаву са кратком биографијом, адреса, контакт телефон
 оверену фотокопију дипломе о завршеном VI степену
 оверену фотокопију положеног стручног испита
 оверена фотокопија лиценце или решења о упису у комору медицинских сестара и
здравствених техничара Србије
 извод из књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме)
Услови за заснивање радног односа под редним бројем 4,5,6
а) Стручна спрема/образовање
– средње образовање
б) Додатна знања/испити/радно искуство:
– стручни испит;
– лиценца;
– најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара
За радно место под редним бројем 4,5,6 кандидати подносе:
 пријаву са кратком биографијом, адреса, контакт телефон
 оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену медицинске школе-општи смер
 оверену фотокопију положеног стручног испита
 оверена фотокопија лиценце или решења о упису у комору медицинских сестара и
здравствених техничара Србије
 извод из књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме)
Услови за заснивање радног односа под редним бројем 7
а) Стручна спрема/образовање
– основно образовање
За радно место под редним бројем 7 кандидати подносе:
 пријаву са кратком биографијом, адреса, контакт телефон
 сведочанство основне школе
 извод из књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме)
Пријаве на оглас предају се поштом или лично у пријемној канцеларији од 07-15 часова радним
данима или поштом на адресу, Улица Веселина Миликићa број 9 у Чачку, са назнаком: «Пријава по
огласу за заснивање радног односа» у року од 8 дана од дана објављивања на интернет страници
Министарства здравља и на огласној табли Националне службе за запошљавање у Чачку .
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе и биће чувани до окончања
конкурса.
Уз потписану пријаву на оглас са кратком биографијом приложити доказе о испуњености услова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор у року
од 30 дана, од дана истека рока за пoдношење пријава кандидата .
Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору је 8 дана од дана доношења одлуке о избору.
За све информације можете се обратити на телефон 032-323-660.
Д И Р Е К Т О Р
др Александар Пајовић
_________________________

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ можете преузети овде.