• +381 (032)  325-717 

Služba za zdravstvenu zaštitu radnika

Služba za zdravstvenu zaštitu radnika Domu zdravlja Čačak jedina je odvojena služba u okviru primarne zdravstvene zaštite radnika i kao takva datira od aprila 2009. godine.

Ranije poznata samo kao „Medicina rada“, nalazi se u objektu stare medicine rada, zajedno sa ambulantom br. 4, gde se nalazi služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva.

Služba je opremljena odgovarajućom opremom za brzu dijagnostiku i stručnim osposobljenim kadrom u oblasti medicine rada.

Služba pokriva kompletnu oblast delatnosti medicine rada u cilju pružanja traženih usluga korisnicima i odnosi se na sledeće:

 • izdavanje lekarskih uverenja u različite svrhe čiji obrazac možete preuzeti ovde
 • opšti lekarski pregled i izdavanje lekarskog izveštaja o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti
 • prethodni lekarski pregledi i izdavanje izveštaja o radnoj sposobnosti za rad na radnom mestu sa povišenim rizikom
 • periodični lekarski pregledi i izdavanje izveštaja o radnoj sposobnosti za rad na radnom mestu sa povišenim rizikom
 • kontrolni periodični pregledi i izdavanje izveštaja o daljem lečenju po potrebi i izdavanje izveštaja o radnoj sposobnosti
 • ciljani pregledi sa ciljanim upućivanjem na dalji tok lečenja, po odluci lekara specijaliste medicine rada i izdavanjem izveštaja o radnoj sposobnosti zaposlenog na tom radnom mestu
 • sistematski pregledi zaposlenih na zahtev i po potrebi poslodavca
 • pregledi kandidata za polaganje vozačkih ispita i izdavanje uverenja o njihovoj sposobnosti
 • kontrolni periodični pregledi vozača amatera i profesionalanih vozača i izdavanje uverenja o njihovoj sposobnosti
 • obavljanje pregleda za profesionalnu selekciju i orijentaciju
 • davanje ekspertiznih nalaza i mišljenja
 • izdavanje lekarskih izveštaja u postupcima sudsko – medicinskog veštačenja
 • kordiniranje sa licem za bezbednost i zdravlje na radu drugih poslodavaca, a u skladu sa članom 41. Zakona o bezbednosti na radu
 • utvrđivanje zdravstvene sposobnosti koje moraju da ispunjavaju zaposleni za obavljanje određenih poslova za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom ili za upotrebu ili rukovanje određenom opremom za rad
 • učestvovanje u identifikaciji i proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini prilikom sastavljanja akta o proceni rizika
 • upoznavanje zaposlenih sa rizicima po zdravlje koji su povezani sa njihovim radom i obavljanje poslove osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći
 • savetovanje poslodavca pri izboru drugog odgovarajućeg posla prema zdravstvenoj sposobnosti zaposlenog
 • obilaženje radnih mesta zaposlenih radi utvrđivanje faktičkog stanja o prisustvu opasnosti i štetnosti po zdravlje zaposlenih na radnim mestima i u radnoj okolini
 • pristupanje sudovima po pozivu, radi sudsko medicinskog veštačenja ili svedočenja.

Služba se bavi organizovanjem predavanja iz oblasti:

 • osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći
 • osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad
 • upoznavanja zaposlenih sa faktorima rizika na njihovom radnom mestu i u radnoj okolini
 • edukacije zaposlenih o bezbednom korišćenju sredstava za rad i opasnih materija na radu i u radnoj okolini
 • edukacije zaposlenih o bezbednom korišćenju sredstava lične zaštite na radu
 • upoznavanje zaposlenih sa postupcima i merama kojima mogu podići zdravlje i bezbednost na radu, na viši nivo.

U službi radi: 1 specijalista medicine rada, psiholog, neuropsihijatar, oftalmolog, 1 viša medicinska sestra, 3 medicinskih tehničara – sestara.

Načelnik službe je dr Nataša Čolić, specijalista medicine rada,

kontakt telefon 064/864-71-66

Glavna sestra je ms Snežana Tomašević

telefon: 032/ 324-279

Radno vreme: radnim danima od 07h do 15h

telefon: centrala – 032/324-278 i 324-279, lokal 133, 120

ili 032/346-880, 032/346-788

E-mail adresa: camedicinarada@gmail.com