Misija i vizija Doma zdravlja Čačak

MISIJA

  • Promocija zdravlja kroz jačanje preventivno-zdravstvenog rada i promociju zdravih stilova života
  • Pružanje zdravstvene zaštite ugroženim grupama građana
  • Kontinuirano unapređenje organizacionih, stručnih, operativnih i finansijskih resursa neophodnih za efikasnu zdravstvenu zaštitu građana
  • Jačanje i razvijanje partnerstva sa lokalnom samoupravom u cilju unapređenja i poboljšanja usluga zdravstvene zaštite i obezbeđenja njihove održivosti

VIZIJA

  • Moderan dom zdravlja koji će svojim stručnim kadrom biti permanentno dostupan i efikasan partner u unapređenju zdravlja svih građana